O nás

Viac ako 30 zakaznikov ktorý využívajú naše služby

Naša spoločnosť už od roku 2009 zabezpečuje a vykonáva komplexné služby odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia, bleskozvodov a objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

Všetky naše činnosti a predmety podnikania sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, normami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s. a ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Chcete využtiť naše služby ?

Ponúkame služby v oblasti elektrotechniky:

STN EN 60 204-1
Overovanie elektrického zariadenia stroja podľa STN EN 60204-1 čl.18.1:
Overenie zhody zhody el. zariadenie s jeho technickou dokumentáciou čl. 17
Overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania čl.18.2 Skúška 1 overenie spojitosti obvodu ochranného pospájania meraním.
Skúška 2 overenie impedancie poruchovej slučky meraním.
Meranie spojitosti prechodových odporov a odporov uzemňovačov:
Prechodový odpor spoja ochranného vodiča PE a prípojnice PE.
Prechodový odpor spoja ochrannej prípojnice PE na uzemňovač.
Odpor najbližšieho uzemňovača ekvipotenciálneho pospájania
Kontrola a testovanie bezpečnostných prvkov a koncových spínačov:
Bezpečnostný okruch núdzového zastavenia a núdzového vypnutia
Okruh bezpečnostných spínačov dvier a krytov
Kontrola označenia vodičov PEN,PE,N a krajných vodičov
Označenie vodičov PEN,PE,N a krajných vodičov
Kontrola celistvosti elektrického zariadenia a jeho krytia.
Krytie elektrických zariadení ,ich umiestnenie a vyhotovenie, či je v súlade s požiadavkami STN EN 33 2000-5-51, STN EN 60529, STN EN60079-10 a14
Kontrola zariadenia z hľadiska znakov poškodenia a kontrola káblových priechodiek, či sú utesnené tak, aby zodpovedali požadovanému krytiu na el. zariadení
Kontrola vhodnosti použitého elektroinštalačného materiálu vrátane dimenzie vedení a istiacich prvkov je v súlade STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43
Kontrola správnosti voľby nainštalovaných zariadení a kontrola kompletnosti zariadenia
Kontrola spôsobu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41
Kontrola zabezpečenia protipožiarnych prepážok pri káblových prestupoch
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 5.1-pripájacie svorky
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 5.2-svorka ochranného vodiča
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 5.3-odpájač napájania
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 7.2, 7.3-nadprúdová ochrana, ochrana pred preťažením
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 8.2, čl.8.2 -obvod ochranného pospájania
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl. 13.2-označovanie vodičov
Kontrola v zmysle STN EN 60204-1 čl.13.5 elektroinštalačné kanály, pripájacie a rozvodné škatule
STN EN 62305-1 až 4, STN 33 2000-4-443, STN 33 2000-5-534, STN EN 61643-11
 • Overenie Analýzy rizika zásahu blesku do predmetného objektu podľa normy STN EN 62305-2: 2013,
 • Na základe vypracovanej analýzy rizika a určenej ochrannej úrovne pred bleskom LPL posúdenie systému ochrany pred bleskom LPS 1 až LPS 4,
 • Posúdenie technickej dokumentácie kompletného systému ochrany pred zásahom blesku a prepätia v predmetnom objekte.
 • Kontrola, meranie a posúdenie skutkového stavu vonkajšej ochrany pred bleskom a prepätiu.Zachytávacia časť, zvody a uzemnenie.
 • Kontrola, meranie a posúdenie skutkového stavu vnútornej ochrany proti prepätiu.Prepäťové ochrany a ich zapojenie.
STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.
Rozdelenie náradia podľa používania:
 • skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 hodín ročne)
 • skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 hodín ročne)
 • skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 hodín za rok)

Revízie náradia sa vykonávajú: 
pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 
pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi)
Tabulka 1
STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov.
STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu). 
Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín: 
 • A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
 •  
 • C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch 
 • D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.) 
 • E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti 

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú  v lehotách podľa tabuľky.
Tabulka 2
Revízia OPaOS vykonaná v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500 so zameraním na:
kontrolu technickej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy - vyhovuje / nevyhovuje
správnosť voľby nainštalovaných zariadení a kontrola kompletnosti zariadenia - vyhovuje / nevyhovuje
spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 - vyhovuje / nevyhovuje
zabezpečenie protipožiarnych prepážok pri káblových prestupoch - vyhovuje / nevyhovuje
istenie a dimenzovanie prívodov v zmysle STN 33 2000-5-523, -4-473 - vyhovuje / nevyhovuje
voľba a nastavenie ochranných a kontrolných prvkov - vyhovuje / nevyhovuje
krytie prístrojov a zariadení pre dané prostredie - vyhovuje / nevyhovuje
prierez a spôsob pripájania ochranných vodičov a vodičov použitých na doplnkové pospojovanie, účinnosť ochranného obvodu - vyhovuje / nevyhovuje
farebné značenie vodičov - vyhovuje / nevyhovuje
označenie obvodov, istiacich prvok a svoriek podľa príslušnosti a technickej dokumentácie - vyhovuje / nevyhovuje
prístupnosť z hľadiska prevádzky a údržby - vyhovuje / nevyhovuje
kontrolu ochrany pred úrazom el.prúdom, meranie impedancie poruchových slučiek - vyhovuje / nevyhovuje
meranie izolačných odporov rozvodných zariadení, vedení a prístrojov - vyhovuje / nevyhovuje
meranie prechodových odporov na elektrických zariadeniach a inštaláciách - vyhovuje / nevyhovuje
kontrolu celistvosti elektrického zariadenia a jeho krytia, vrátane označenia vodičov PEN,PE,N a krajných vodičov - vyhovuje / nevyhovuje
kontrolu vhodnosti použitého elektroinštalačného materiálu vrátane dimenzie vedení a istiacich prvkov - vyhovuje / nevyhovuje
 1. ČO JE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE ?
 2. Pod elektrickými zariadeniami rozumieme:
  • Elektrickú inštaláciu
  • Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
  • Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody)
  • Elektrické zariadenia strojov
 3. AKÉ SÚ TYPY "REVÍZIÍ" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
  • Východisková OPaOS:
  • Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky a musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.
  • Periodická alebo opakovaná:
  • Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.
 4. AKÝ JE ROZSAH "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA?
  • Predmetom OPaOS:
   • Presné vymedzenie a definovanie elektrického zariadenia pre ktoré sa vzťahuje konkrétna OPaOS.
  • Postup pri výkone OPaOS v zmysle STN EN zahrňuje podrobné preverenie inštalácie:
   1. Bezpečnosť pred účinkami zásahu elektrickým prúdom
   2. Ochrana pred ohňom a teplom pôsobením elektrickej inštalácie
   3. Potvrdenie o nepoškodenej a nezhoršujúcej funkčnosti elektrickej inštalácie, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť
   4. Identiikáciu chýba odchýlok od požiadaviek noriem a platnej legislatívy, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo
 5. ČO JE VÝSLEDKOM "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
 6. Ako výsledok OPaOS elektrického zariadenia dostanete doklad (revíznu správu) o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500:1990 Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./ z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie. Doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený u
 7. AKO ČASTO JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
 8. Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.redmetom OPaOS:
  • Podľa druhu objektu a zariadenia:

  • Tabulka 3
   Tabulka 4
   Tabulka 5
  • Podľa klasifikácie vonkajších vplyvov:

  • Tabulka 7
   El.zariadenia posudzované: (podľa druhu prostredia STN 33 0300/2001)
   Tabulka 6
 9. KTO JE POVINNÝ VYKONÁVAŤ "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
  • V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:
  • V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:
  • V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:
  • Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
 10. KTO MOŽE VYKONÁVAŤ "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
 11. OPaOS resp. revíziu elektrických zariadení smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Revízny technik je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., $24.
 12. AKÁ MOŽE BYŤ POKUTA ZA NEVYKONANÉ "REVÍZIE" OPaOS ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?
 13. Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur

Galéria

Cenník

Každá cenová ponuka vypracovaná na základe aktuálnej technickej dokumentácie a osobnej obhliadke elektrického zariadenia je najpresnejšia.

Máte niake otázky?

volajte na telefónne číslo: 0917 703 880

Naši klienti

Zoznam klientov, ktorí nám veria, je skutočne pôsobivý. Budeme radi, ak sa stanete jedným z nich.

Kontakt

Ak máte niake otazky kontaktujte nás

JBR SOLAR ENERGY

Jozef Brieška
DOLNÁ ŽDAŇA 187
966 01 Hliník nad hronom
Nie sme platcami DPH

 • Email:revizie@reviziaelektrozariadeni.sk
 • Telefon:+421 917 703 880
 • IČO:50131524
 • DIČ:1043055519
 • Číslo účtu:SK37 1111 0000 0016 1681 3004